Husorden

ORDENSREGLEMENT for Haveforeningen Sommerly

Vedtaget på Generalforsamlingen 26/5-2019

1. Jorden må kun benyttes til lyst- eller køkkenhave, ikke til erhverv, oplagsplads, værksted eller lignende.

2. Andre indgange til kolonien end de af foreningen opsatte må ikke etableres.

3. Fra 31 oktober til 1. april skal låge 1 og 2 være låst. I sommerhalvåret skal lågerne låses efter klokken 21.00.

4. Motorkøretøjer må ikke parkeres på foreningens område. Cykel- og knallertkørsel samt henstillen af samme er ikke tilladt på gange.

5. Der udleveres 2 nøgler til hvert medlem som skal tilbageleveres igen ved fraflytning. Ekstranøgler skal rekvireres hos formanden/kassereren.

6. Hegn mod foreningens gange skal udgøre et lige forløb til begge sider, således at gangarealet holder en fri bredde på 3 m., undtagen ud for have 1, 2 og 3 mod Kløvermarksvej.

7. Hvert medlem har pligt til at renholde havegang ud for eget havelod ud til midte.

8. Hegnet omkring haverne må ikke overstige 180 cm. Levende hegn beskæres jævnligt i havesæsonen.

9. Havenummer skal anbringes så det tydeligt kan ses fra gangen

10. Husene skal holdes i pæn og ordentlig stand. Malede facader vedligeholdes og nedbrudte bygningsdele, herunder tagdækning, repareres eller udskiftes. Husene må ikke udgøre en sundhedsrisiko på grund af råd og skadedyr. I øvrigt henvises til, de til enhver tid, gældende byggeregler for kreds 1.

11. Haverne skal holdes i pæn og ordentlig stand. Beplantning vedligeholdes og ukrudt begrænses så den ikke generer naboerne. Græsarealer slås jævnligt i havesæsonen. Stier, grusarealer og flisebelægninger oprenses og vedligeholdes. Træer og buske beskæres så de ikke generer naboer ved at skygge for sol og ved løvfald.

12. Afbrænding af bål må ikke finde sted på foreningens område (undtaget Skt. Hans aften).

13. Grenaffald må kun placeres på bålpladsen 1 uge før Skt. Hans aften.

14. Kompostering skal foregå i egen have i lukket beholder.

15. Affald, papirstumper, mm. skal smides i affaldscontainere.

16. Grus, sten mm. må ikke henligge på gange og veje udover 24 timer i sommerhalvåret.

17. Dyrehold må ikke finde sted. Det er ikke tilladt at have løse hunde og katte på foreningens fællesområder.

18. Al benyttelse af skydevåben er forbudt.

19. Enhver der benytter foreningens redskaber, har efter brug pligt til at sætte disse på plads i rengjort stand.

20. Vis hensyn til naboerne ved brug af maskiner.

21. Ethvert medlem har pligt til at sikre, at vandspild ikke finder sted og lukke for stophanen ved længere fravær.

22. Der udskrives årligt pligtarbejde, hvor alle yder efter evne.

23. Urenligheder på foreningens toiletter eller andre steder forbydes.

24. Boldspil i gangene er forbudt.

25. . Der må ikke foretages nogen form for gravning, tilplantning eller henstilling af ting på engen, da engen er en del af det fredede areal ved Christianshavns Vold, og ændringer vil være i strid med museumsloven.

26. Det henstilles, at der ikke slås græs om søndagen. Græsslåning om søndagen skal ske efter klokken 15.00.

27. Medlemmer med havelod ud til engen har pligt til at slå enggræsset ud for egen havelod og vedligeholde beplantningen så den ikke er til gene for omgivelserne. Dette omfatter også beskæring af træer, så de ikke vokser over almen beskæringshøjde (vejledende maksimalt otte meter). Ved beskæring af træer, og evt. træfældning af høje træer eller træer til gene for omgivelserne, påhviler arbejdet - eller udgiften til dette - det enkelte medlem med havelod ud til den pågældende del af engen. Medlemmer med havelod ud til Kløvermarksvej har pligt til at beskære hegnsbeplantningen ved egen havelod.